Jan  18 - Avtar Sri Guru Gobind Singh Ji

Mar 28 - Hola-Mahala

Apr 13 - Vaisakhi

Jun 12 - Martyrdom Sri Guru Arjan Dev Ji

Sep 1 - 1st Parkash Sri Guru Granth Sahib Ji

Nov 3 - Diwali/Bandhi Chhore

Nov 17 - Avtar Sri Guru Nanak Dev Ji

Dec 7- Martyrdom Sri Guru Tegh Bahadar Ji